Takemura, Shigeki, Setsuo Maeda, Jin Fukumoto, Kouichi Yoshimasu, Ryuichi Nakajima, Makoto Tateno, Kyoji Yoshikawa, Nobuyuki Miyai, Yoshiro Nasu, and Kazuhisa Miyashita. 2011. “Measuring Conditions of Cold Provocation Tests: A Review of the Literature”. Canadian Acoustics 39 (2):72-73. https://jcaa.caa-aca.ca/index.php/jcaa/article/view/2363.