Takemura, Shigeki, Setsuo Maeda, Jin Fukumoto, Kouichi Yoshimasu, Ryuichi Nakajima, Makoto Tateno, Kyoji Yoshikawa, Nobuyuki Miyai, Yoshiro Nasu, and Kazuhisa Miyashita. “Measuring Conditions of Cold Provocation Tests: A Review of the Literature”. Canadian Acoustics 39, no. 2 (June 1, 2011): 72–73. Accessed July 15, 2024. https://jcaa.caa-aca.ca/index.php/jcaa/article/view/2363.