Paillard, Bruno, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada