Lemire, G, Univ. de Sherbrooke, Sherbrooke, Que., Canada