Yoshikawa, Kyoji, Rion Co., Ltd., 3-20-41, Higashimotomachi, Kokubunji, Tokyo, 185-8533, Japan