Tateno, Makoto, Rion Co., Ltd., kokubunji, Tokyo 185-8533, Japan