Bouchard, Martin, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada