Mashouf, Shahram, Dept. of Physics, Ryerson University, ON M5B 2K3, Canada