Boucher, Stephane, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada