Nagase, Tsutomu, Ehime Seikyo Hospital, 1091-1, Kishi-machi, Matsuyama, 791-1102, Japan