Nasu, Yoshiro, San-in Rosai Hospital, 1-8-1, Kaikeshinden, Yonago, Tottori, 683-8605, Japan